Chi tiết về Tác giả

Lăng, Trịnh Hoa

  • T. 18, S. 3 (2021) - Bài viết
    ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP FSA ĐỂ PHÂN TÍCH PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG CHO MẪU HÌNH HỌC MARINELLI
    Tóm tắt  PDF