Chi tiết về Tác giả

Phương, Trịnh Lê Hồng

  • T. 16, S. 11 (2019) - Bài viết
    XÂY DỰNG THANG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC HÓA HỌC VÀO THỰC TIỄN CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
    Tóm tắt  PDF