Chi tiết về Tác giả

Huyền, Trịnh Thị Ngọc

  • T. 16, S. 9 (2019) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU SO SÁNH KĨ THUẬT GAMMA TRUYỀN QUA VÀ GAMMA TÁN XẠ TRONG XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ CỦA CHẤT LỎNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO
    Tóm tắt  PDF