Chi tiết về Tác giả

Thư, Võ Hoàng

  • T. 17, S. 3 (2020) - Bài viết
    TỔNG HỢP POLYMER DẪN PHÁT QUANG TRÊN CƠ SỞ PHENOOXAZINE BIẾN TÍNH VÀ 9,9-DIOCTYL-9H-FLUORENE
    Tóm tắt  PDF