Chi tiết về Tác giả

Nghĩa, Võ Văn, Việt Nam

  • T. 17, S. 11 (2020) - Bài viết
    XÂY DỰNG KHO HỌC LIỆU DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN THEO HƯỚNG KHAI THÁC CÔNG NGHỆ THỰC TẠI ẢO TĂNG CƯỜNG TRÊN DI ĐỘNG
    Tóm tắt  PDF