Chi tiết về Tác giả

Ba, Vũ Ngọc

  • T. 18, S. 3 (2021) - Bài viết
    PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC THAM SỐ VẬT LÍ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỒNG ĐỘ RADON TRONG ĐẤT
    Tóm tắt  PDF