Chi tiết về Tác giả

Hoàng, Vũ Quốc

  • T. 17, S. 12 (2020) - Bài viết
    XÂY DỰNG CÂY HỒI QUY ĐẢM BẢO TÍNH RIÊNG TƯ CHO TẬP DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN BẰNG RIÊNG TƯ SAI BIỆT
    Tóm tắt  PDF