Chi tiết về Tác giả

Mạnh, Vũ Quang, Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

  • T. 18, S. 8 (2021) - Khoa học Giáo dục
    THIẾT KẾ BÀI GIẢNG SINH THÁI TẬP TÍNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG VẬT HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Tóm tắt  PDF