Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Vũ Thị Hồng

  • T. 17, S. 5 (2020) - Bài viết
    ĐIỀU TRA-KHÁM PHÁ VỀ HỌC TẬP CHUYỂN ĐỔI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NHẰM THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VIỆT NAM QUA NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI MÔ HÌNH VACB (VƯỜN- AO- CHUỒNG- BIOGAS) Ở CẦN THƠ
    Tóm tắt  PDF