Chi tiết về Tác giả

Hà, Vũ Thị

  • T. 16, S. 1 (2019): Khoa học giáo dục - Bài viết
    Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên ở cơ sở đào tạo cảnh sát nhân dân về tính cần thiết của rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho học viên
    Tóm tắt  PDF