Chi tiết về Tác giả

Phương, Vũ Thị

  • T. 18, S. 6 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    XÂY DỰNG MỘT HÀM NGHỊCH ĐẢO TRONG LÂN CẬN CỦA MỘT ĐIỂM BẤT THƯỜNG VỚI ĐỘ TRƠN YẾU
    Tóm tắt  PDF