Chi tiết về Tác giả

Hải, Vương Khương

  • T. 16, S. 10 (2019) - Bài viết
    BÀN VỀ HIỆN TƯỢNG DANH TỪ TIẾNG HÁN CHUYỂN HÓA THÀNH ĐỘNG TỪ LÀ TỪ HÁN VIỆT TRONG TIẾNG VIỆT
    Tóm tắt  PDF