Chi tiết về Tác giả

Bing, Zhou Xiao

  • T. 16, S. 10 (2019) - Bài viết
    PHÂN TÍCH LỖI SAI CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM KHI SỬ DỤNG TỪ “在”,“着” TRONG TIẾNG TRUNG
    Tóm tắt  PDF