Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

tapchikhoahoc@hcmue.edu.vn

Người phụ trách

Vũ Thị Thanh Mai
Email: tapchikhoahoc@hcmue.edu.vn

Hỗ trợ

Đặng Vũ Khoa
Email: khoadv@hcmue.edu.vn