Hướng nghiên cứu về trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD)

Lê Thị Minh Hà

Tóm tắt


Bài viết này đề cập vấn đề nghiên cứu trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), chủ yếu tập trung vào một số hướng như: biểu hiện, dịch tễ học (tỉ lệ mắc phải), nguyên nhân của rối loạn ADHD và ADHD đi kèm các hội chứng khác; đồng thời phát hiện, chẩn đoán, can thiệp, trị liệu và giáo dục trẻ có rối loạn ADHD.

Từ khóa


rối loạn giảm chú ý, rối loạn tăng động/xung động, rối loạn tăng động giảm chú ý

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống