Khả năng kiểm soát cảm xúc của học sinh ở một số trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Thị Thu Mai, Lê Thị Ngọc Thương

Tóm tắt


Nghiên cứu khả năng kiểm soát cảm xúc của học sinh trung học phổ thông là điều rất cần thiết, từ đó đề xuất những biện pháp tâm lí giúp cân bằng cảm xúc. Bài báo này phân tích mức độ kiểm soát cảm xúc của học sinh trung học phổ thông, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đồng thời thực hiện những biện pháp thử nghiệm nhằm giúp học sinh kiểm soát cảm xúc của mình.

Từ khóa


kiểm soát cảm xúc, khả năng kiểm soát cảm xúc

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống