Khảo sát thực trạng nhận thức về giáo dục giới tính của học sinh lớp 9 tại một số trường trung học cơ sở ở Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Xuân Huệ

Tóm tắt


Bài báo đề cập đến vấn đề nhận thức về giáo dục giới tính của học sinh lớp 9 tại một số trường trung học cơ sở ở Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời trình bày kết quả  khảo sát thực trạng nhận thức về giáo dục giới tính ở các mặt: mục tiêu giáo dục giới tính và nội dung giáo dục giới tính.

Từ khóa


giới tính, giáo dục giới tính, nhận thức của học sinh trung học cơ sở

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống