Một phương pháp tiếp cận mới về gia đình: mối quan hệ giữa sản xuất và tái sinh sản

Trần Phi Phượng

Tóm tắt


Bài viết nhằm giới thiệu một quan điểm tiếp cận mới về gia đình học dựa trên quyển sách của Robertson mang tên “Bên ngoài gia đình: Tổ chức xã hội của sự tái sinh sản” xuất bản năm 1991. Là một nhà xã hội học theo lí thuyết cấu trúc chức năng, ông xem gia đình như một “tổ chức xã hội của sự tái sinh sản của con người”, do đó, không thể nghiên cứu hộ gia đình như một đơn vị riêng lẻ mà cần thiết phải đặt trong mối tương quan chặt chẽ với môi trường kinh tế chính trị.

Phương pháp tiếp cận này cung cấp cho ta một công cụ hữu hiệu để xem xét mối tương tác giữa hiện tượng vi mô và vĩ mô, giữa hộ gia đình và nền kinh tế.


Từ khóa


tái sinh sản, hộ gia đình, thuyết cấu trúc chức năng

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống