Dùng Primer để đánh giá sự phân bố của cá trên kênh Cái Mây, Tân Phú, An Giang

Lê Văn Dũ, Huỳnh Quốc Tịnh, Nguyễn Thành Công Thiện

Tóm tắt


Việc thành lập khu bảo tồn là một biện pháp khả thi nhằm phục hồi nguồn lợi thủy sản đang suy kiệt ở đồng bằng sông Cửu Long nhưng việc hình thành và quản lý khu bảo tồn là một thách thức. Việc sử dụng các thông số môi trường nước và đậc biệt là sự phân bố của thủy vật để phân vùng thủy vực là một việc làm có ý nghĩa thiết thực ứng dụng vào công tác bảo tồn thủy sản.


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống