Cốt truyện sự kiện trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000

Phạm Thị Thùy Trang

Tóm tắt


Những tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000 được tổ chức theo mô hình cốt truyện sự kiện có khả năng bao quát hiện thực đời sống của con người Việt Nam trong những không gian xã hội rộng lớn, mang tính thời sự rõ nét. Điều đó tạo cho người đọc cảm giác câu chuyện đang được kể ở thời điểm “hiện tại”, “bây giờ”. Sự xuất hiện phổ biến của các tiểu thuyết có cốt truyện sự kiện cho thấy nhu cầu được nói thật, nhu cầu được nhận thức lại những vấn đề của lịch sử, xã hội từ một góc độ khách quan, không né tránh của các nhà tiểu thuyết thời kì đổi mới.


Từ khóa


cốt truyện, sự kiện, cốt truyện sự kiện, tiểu thuyết Việt Nam

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống