Đối chiếu cấu trúc ngữ nghĩa, ngữ dụng của các từ hồng, đỏ trong tiếng Việt với các từ 红, 赤 trong tiếng Hán hiện đại

Đào Mạnh Toàn

Tóm tắt


Là một trong những đơn vị đa nghĩa dùng chung song cấu trúc ngữ nghĩa, ngữ dụng và khả năng kết hợp của hồng, đỏ trong tiếng Việt và红, 赤 trong tiếng Hán hiện đại là không hoàn toàn như nhau. Bài viết này sẽ chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt ấy.

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống