Định hướng giáo viên sử dụng máy tính, internet trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông

Mai Hoàng Phương

Tóm tắt


Máy tính và internet có thể đóng vai trò quan trọng và mang lại nhiều lợi ích cho việc dạy và học. Trên thực tế, việc khai thác và sử dụng chúng vào việc dạy và học hiện nay vẫn còn hạn chế và chưa đạt được như những gì chúng ta mong đợi. Sử dụng máy tính và internet không chỉ đơn thuần là bàn về bản thân công cụ đó mà còn về cách thức giáo viên và học sinh sử dụng các công cụ này để hỗ trợ việc dạy và học.


Từ khóa


: sử dụng máy tính và internet, dạy học Vật lí

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống