Thực trạng một số kĩ năng mềm của sinh viên đại học sư phạm

Huỳnh Văn Sơn

Tóm tắt


Trong 20 kĩ năng mềm được đưa ra nghiên cứu, sinh viên (SV)tự đánh giá mình đạt mức cao với 18/20 kĩ năng mềm, đạt mức trung bình với 2/20 kĩ năng mềm. Điểm trung bình chung tự đánh giá của SV là 3,59. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ quản lí và giảng viên chỉ đánh giá SV đạt mức trung bình ở tất cả 20/20 kĩ năng mềm với điểm trung bình chung là 3,23. Tuy vậy, xuất phát từ thực trạng hoạt động học tập của SV kết hợp với nhận định của cán bộ quản lí, giảng viên và kết quả quan sát có thể nhận định rằng, SV khá thuần thục ở một vài kĩ năng nhưng đa phần SV còn khó khăn, lúng túng khi thực hành các kĩ năng mềm.


Từ khóa


kĩ năng mềm, kĩ năng mềm của sinh viên đại học sư phạm

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống