Thực trạng năng lực đội ngũ giám thị trường phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Bích Hồng, Võ Văn Nam, Lý Minh Tiên, Nguyễn Vĩnh Khương

Tóm tắt


Bài viết trình bày thực trạng năng lực đội ngũ giám thị được nghiên cứu qua phiếu thăm dò y kiến của các giám thị đang công tác ở các trường trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) tại TPHCM về các nội dung: cách xử lí hiệu quả của giám thị đối với học sinh (HS) phạm lỗi; kĩ năng công tác của từng cá nhân và năng lực chung của đội ngũ; quyền hạn của đội ngũ giám thị và nguyên nhân làm giảm hiệu quả công tác giám thị. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác giám thị nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục của trường phổ thông.


Từ khóa


năng lực, đội ngũ giám thị, trường phổ thông

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống