Vận dụng bài tập thực hành rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa Địa thông qua môn lí luận và phương pháp dạy học Địa lí

Nguyễn Thị Kim Liên, Mai Thị Chuyên

Tóm tắt


Bài tập thực hành (BTTH) là một trong những giải pháp cơ bản góp phần rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên (SV) các trường sư phạm. Vận dụng hiệu quả BTTH trong quá trình dạy học Lí luận và phương pháp dạy học Địa lí (LL và PPDHĐL) giúp đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học. Bài viết đề xuất các nguyên tắc và quy trình cần tuân thủ trong vận dụng hệ thống BTTH môn LL và PPDHĐL, đồng thời nêu ví dụ minh họa việc vận dụng một BTTH cụ thể nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho SV Khoa Địa lí.

Từ khóa


lí luận và phương pháp dạy học địa lí, bài tập thực hành

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống