Vận dụng các cấu trúc dạy học hợp tác vào giảng dạy Hóa học phổ thông

Đào Thị Hoàng Hoa

Tóm tắt


Dạy học hợp tác (DHHT) là xu thế tất yếu trong các lớp học ngày nay bởi những lợi ích to lớn mà nó đem lại cho người học. Tuy nhiên, ở Việt Nam việc áp dụng hình thức dạy học này vào dạy học hóa học còn hạn chế vì người giáo viên còn thiếu nhiều kiến thức và kĩ năng về DHHT. Bài viết này trình bày DHHT theo cách tiếp cận cấu trúc, từ đó giúp người dạy dễ dàng áp dụng chúng vào lớp học.

Từ khóa


dạy học hợp tác, học nhóm, cấu trúc dạy học hợp tác, hóa học, dạy học

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống