Phương pháp toán tử FK cho bài toán nguyên tử hydro trong từ trường với cường độ bất kì The FK operator method for the problem of a hydrogen atom in a magnetic field of arbitrary intensity

Lý Duy Nhất, Huỳnh Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Phương Duy Anh, Lê Văn Hoàng

Tóm tắt


Bằng cách sử dụng phép biến đổi Laplace chúng tôi áp dụng được phương pháp toán tử FK để tính năng lượng và hàm sóng cho nguyên tử hydro trong từ trường với cường độ bất kì. Dùng sơ đồ vòng lặp để tính các bổ chính bậc cao và so sánh các kết quả với kết quả của các tác giả khác. Với trạng thái cơ bản và các trạng thái kích thích bậc thấp chuỗi các bổ chính hội tụ cho nghiệm chính xác bằng số.

Từ khóa


phương pháp toán tử FK, phương trình Schrodinger, nguyên tử hydro, từ trường

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống