Thực trạng hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác của người trưởng thành trẻ tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Tứ, Đinh Quang Ngọc, Võ Nguyên Anh

Tóm tắt


Bài viết đề cập thực trạng hành vi xâm phạm bí mật đời tư (BMĐT) người khác của người trưởng thành trẻ tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy đa số người trưởng thành trẻ tuổi có biểu hiện hành vi xâm phạm BMĐT người khác, nhưng ở mức độ thấp (1-2 lần). Các hành vi đó mang tính chất vừa công khai vừa che giấu. Nguyên nhân chủ yếu của các hành vi này là do nhận thức, thái độ chưa đúng và nhu cầu tìm hiểu của bản thân chủ thể. Trên cơ sở kết quả khảo sát, chúng tôi đề xuất một số biện pháp nhằm phòng chống các loại hành vi nêu trên.


Từ khóa


hành vi, hành vi xâm phạm bí mật đời tư, người trưởng thành trẻ tuổi

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống