Tiếp nhận văn học nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh và hậu chiến: Trường hợp văn học Mĩ Latin và Jorge Luis Borges

Nguyễn Hồng Anh

Tóm tắt


Bài viết đưa ra cái nhìn toàn cảnh về tình hình tiếp nhận văn học Mĩ Latin ở Việt Nam, từ thời kì chiến tranh đến giai đoạn hậu chiến. Trên cơ sở đó, bài viết xác định và lí giải thời điểm đầu tiên nhà văn Mĩ Latin Jorge Luis Borges đến miền Nam, lí giải sự trở lại của ông sau năm 1975 từ góc độ tiếp nhận của độc giả.


Từ khóa


tiếp nhận văn học, văn học Mĩ Latin, Jorge Luis Borges, văn học miền Nam, chiến tranh Việt Nam.

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống