Rươi (nereididae: tylorrhynchus) và quần xã động vật không xương sống cỡ lớn trong đất ven biển tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Nguyễn Thị Hà, Vũ Quang Mạnh

Tóm tắt


Phát hiện 21 bộ thuộc 9 lớp động vật không xương sống cỡ lớn trong đất. Rươi (họ: Nereididae, giống: tylorrhynchus) xuất hiện trong cả 4 mùa trong năm, 5 tầng sâu nghiên cứu và xuất hiện duy nhất tại sinh cảnh ruộng nuôi ruôi (b).


Từ khóa


mùa, rươi (họ: Nereididae, giống: tylorrhynchus), sinh cảnh, tầng sâu.

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.15.9.2303(2018)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.15.9.2303.2285(2018)

Tình trạng

  • Danh sách trống