Tổng hợp, xác định cấu trúc và thăm dò khả năng gây độc tế bào của các phức Cu(II), Zn(II) và Ni(II) chứa 4-dimethylaminobenzaldehyde-N(4) -morpholinylthiosemicarbazone

Trần Thị Bích Trâm, Trần Bửu Đăng, Dương Bá Vũ

Tóm tắt


Ba hỗn hợp phức Cu(II), Zn(II) và Ni(II) chứa 4-dimethylaminobenzaldehyde-N(4)-morpholinylthiosemicarbazone (L), [Cu(L’)2(H2O)2], [Zn(L)2(H2O)2] và [Ni(L)2(H2O)2] được tổng hợp và xác định cấu trúc dựa trên phân tích dữ liệu từ phổ FT-IR, UV-Vis, NMR 1D-2D và MS. Trong khi phối tử L giữ nguyên cấu trúc trong các phức của Zn(II)và Ni(II) thì trong phức của Cu(II), L đã chuyển hóa thành loại phối tử mới (L’) trong không khí khi có mặt xúc tác Cu2+/EtOH. L phối trí với ion kim loại thông qua nguyên tử nitrogen của nhóm imine và nguyên tử sulfur của nhóm thioketone. Kết quả thăm dò hoạt tính ức chế một số dòng tế bào ung thư cho thấy [Cu(L’)2(H2O)2] và [Zn(L)2(H2O)2] có khả năng ức chế ung thư vú MCF-7 và ung thư gan ở người Hep-G2 tốt hơn [Ni(L)2(H2O)2]. Với IC50 = 1,81 μmol.mL-1, giá trị này gấp 4 lần giá trị IC50 của cisplatin (IC50 = 6,53 μmol.mL-1 [15-16]), [Cu(L’)2(H2O)2] là một loại phức tiềm năng cho nghiên cứu ức chế MCF-7 trong y sinh.


Từ khóa


thiosemicarbazone, morpholine, phức chất chứa thiosemicarbazone, phức chất chứa các dẫn xuất thế N(4)-thiosemicarbazone

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống