PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ FK CHO ION PHÂN TỬ H2+ PHẲNG TRONG ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU

Nguyễn Thị Ý Nhi, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm

Tóm tắt


                                        

Trong công trình này chúng tôi đề cập việc khảo sát bài toán ion phân tử trong điện trường tĩnh có cường độ bất kì, bằng cách phát triển phương pháp toán tử FK. Kết quả thu được các yếu tố ma trận của Hamiltonian cho phép tính toán nghiệm số (năng lượng và hàm sóng) của bài toán.

 


Từ khóa


ion phân tử hydro hai chiều; phương pháp toán tử FK; yếu tố ma trận; numerical solution

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Avanaki, K. N., Telnov, D. A., Jooya, H. Z., & Chu, S. I. (2015). Generation of below-threshold even harmonics by a stretched molecular ion in intense linearly and circularly polarized laser fields. Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics, 92(6), 063811-063818. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.92.063811

Bates, D. R., Ledsham, K., & Stewart, A. L. (2006). Wave Functions of the Hydrogen Molecular Ion. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 246(911), 215-240. https://doi.org/10.1098/rsta.1953.0014

Du, L. L., Wang, G. L., Li, P. C., Zhou, X. X., & Zhao, Z. X. (2018). Interference effect in low-order harmonic generation of in intense laser fields. Physical Review A, 97(2), 023404-023406. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.023404

Hoang-Do, N. T., Pham, D. L., & Le, V. H. (2013). Exact numerical solutions of the Schrodinger equation for a two-dimensional exciton in a constant magnetic field of arbitrary strength. Physica B: Condensed Matter, 423, 31-37. https://doi.org/10.1016/j.physb.2013.04.040

Ivanov, M. V., & Schinke, R. (2004). Two-dimensional analogs of the + ion in stationary electric fields. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 69(16), 1-9. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.69.165308

Karr, J. P., Hilico, L., Koelemeij, J. C. J., & Korobov, V. I. (2016). Hydrogen molecular ions for improved determination of fundamental constants. Physical Review A, 94(5), 6-10. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.94.050501

Korobov, V. I., Danev, P., Bakalov, D., & Schiller, S. (2018). Laser-stimulated electric quadrupole transitions in the molecular hydrogen ion . Physical Review A, 97(3), 032505–032508. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.032505

Korobov, Vladimir I., Koelemeij, J. C. J., Hilico, L., & Karr, J. P. (2016). Theoretical Hyperfine Structure of the Molecular Hydrogen Ion at the 1 ppm Level. Physical Review Letters, 116(5), 1-5. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.053003

Nguyen, Phuong Duy Anh, Hoang, Do Ngoc Tram (2018). Matrix elements for two-dimensional heli atom. Ho Chi Minh City Unviversity of Education Journal of Science (Special Issue: Natural Sciences and Technology, 15(9), 22-34.

Patil, S. H. (2003). Hydrogen molecular ion and molecule in two dimensions. Journal of Chemical Physics, 118(5), 2197-2205. https://doi.org/10.1063/1.1531103


Tình trạng

  • Danh sách trống