KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LƯỢNG HISTIDINE TRONG ĐUÔI DUNG HỢP Ở ĐẦU C LÊN SỰ BIỂU HIỆN TIẾT ENDOGLUCANASE B TRONG BACILLUS SUBTILIS

Lê Dương Vương, Đặng Thị Kim Ngân, Trương Thông, Phan Thị Phượng Trang, Nguyễn Đức Hoàng

Tóm tắt


 

Trong nghiên cứu này, chủng chủ Bacillus subtilis và gen chỉ thị celB được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của số lượng Histidine trong đuôi dung hợp ở đầu C lên sự biểu hiện tiết Endoglucanase B. Kết quả nghiên cứu cho thấy chủng B. subtilis 1012 phù hợp cho sự biểu hiện CelB hơn khi so với chủng B. subtilis WB800N. Đuôi 6His có ảnh hưởng làm giảm sự biểu hiện tiết CelB nhiều hơn hai đuôi 5His và 4His. Ngược lại, CelB-6His cho khả năng bám hạt Ni-NTA tốt hơn, ít thất thoát nhất (4,78%) trong khi CelB-4His lại có sự rò rỉ khi tinh chế bằng hạt Ni-NTA ở mức cao nhất (16,1%).

 


Từ khóa


Bacillus subtilis; Histidine; Endoglucanse B; Pgrac212; đuôi dung hợp

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống