TĂNG TRƯỞNG VÀ TÍCH LŨY LIPID CỦA VI TẢO PICOCHLORUM SP. DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN NITƠ VÀ PHOSPHOR, VÀ ĐIỀU KIỆN ỨC CHẾ KHÁC NHAU

Võ Hồng Trung, Nguyễn Thị Hồng Phúc

Tóm tắt


Vi tảo Picochlorum sp. có hàm lượng lipid tổng cao tiềm năng cho những ứng dụng về năng lượng sinh học, thực phẩm và dược phẩm. Picochlorum sp. được nuôi cấy trong môi trường MD4 bổ sung nitơ (NO3-) và phosphor (H2PO4-) có mật độ tế bào cao sau sau 6 ngày nuôi cấy. Sự tích lũy lipid của Picochlorum sp. ở môi trường MD4 bổ sung cả nitơ (NO3-) và phosphor (H2PO4-) thấp hơn so với bổ sung nitơ và phosphor riêng rẽ. Môi trường MD4 bổ sung NPK 0,1-0,15 g/L kích thích tăng trưởng của Picochlorum sp. Trong điều kiện nuôi ức chế, Picochlorum sp. giảm sự tăng trưởng, tuy nhiên làm tăng hàm lượng lipid ở điều kiện ức chế độ muối 1,0 M NaCl kết hợp loại NPK.


Từ khóa


Picochlorum; lipid; tăng trưởng; phân bón NPK; nitơ; phosphor

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống