BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM THỰC TIỄN CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Nguyễn Thanh Nga, Hoàng Phước Muội

Tóm tắt


Bài báo trình bày tiến trình tổ chức bồi dưỡng năng lực sư phạm thực tiễn cho sinh viên để dạy học theo định hướng giáo dục STEM. Chúng tôi phân tích kết quả thực nghiệm đã tổ chức cho sinh viên sư phạm Khoa Vật lí– Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, chúng tôi đề xuất các yêu cầu năng lực của giáo viên để triển khai dạy học theo định hướng giáo dục STEM và các biện pháp bồi dưỡng năng lực sư phạm thực tiễn cho sinh viên.


Từ khóa


năng lực sư phạm thực tiễn; sinh viên sư phạm; trường phổ thông; giáo dục STEM

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống