TỔ CHỨC DẠY HỌC VẬT LÍ THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM THÔNG QUA VIỆC CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM

Đỗ Văn Năng, Huỳnh Minh Vương

Tóm tắt


Bài báo trình bày về việc tổ chức dạy học Vật lí theo hướng trải nghiệm và đề xuất quy trình tổ chức dạy học theo hướng trải nghiệm thông qua việc chế tạo và sử dụng thí nghiệm nhằm phát huy tính tích cực, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh.

Từ khóa


dạy học trải nghiệm; thí nghiệm; năng lực

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống