THỰC TRẠNG Ô NHIỄM VÀ SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH VĨNH LONG

Huỳnh Phi Yến

Tóm tắt


Vĩnh Long là địa phương có nhiều thế mạnh để phát triển một nền nông nghiệp toàn diện theo hướng đa canh, thâm canh cùng những mô hình sản xuất cải tiến và hiện đại. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, phát triển nông nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long có ảnh hưởng đến môi trường rất lớn và có tác động không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân địa phương. Bài báo tiến hành phân tích thực trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường đất trong phát triển nông nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long, từ đó xác định được những nguyên nhân chính gây ô nhiễm và đề ra một số giải pháp khắc phục.


Từ khóa


ô nhiễm; suy thoái; môi trường đất; nông nghiệp; tỉnh Vĩnh Long

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống