ỨNG DỤNG KĨ THUẬT HUỲNH QUANG TIA X PHẢN XẠ TOÀN PHẦN (TXRF) TRONG PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT CỦA NƯỚC HỒ XUÂN HƯƠNG, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Nguyễn An Sơn, Suk Soo Dong, Nguyễn Thị Minh Sang, Phạm Thị Ngọc Hà, Trần Ngọc Diệu Quỳnh, Nguyễn Đình Trung, Nguyễn Thị Nguyệt Hà, Lê Viết Huy

Tóm tắt


Việc đánh giá nguồn nước là việc làm rất quan trọng cần thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng và cảnh báo ô nhiễm nếu có. Nồng độ các nguyên tố vi lượng trong nước phản ánh mức độ ô nhiễm. Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong việc sản xuất nông nghiệp làm ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt là môi trường nước và không khí. Mục tiêu chính của nghiên cứu này đánh giá hàm lượng các nguyên tố vết trong nước ở hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt bằng kĩ thuật phân tích huỳnh quang tia X phản xạ toàn phần (Total Reflection X-ray Fluorescence – TXRF). Kết quả cho thấy nước tại hồ Xuân Hương có một số nguyên tố như sắt, brôm vượt tiêu chuẩn Việt Nam cũng như thế giới. 

Từ khóa


TXRF; nguyên tố vết; nước mặt; hồ Xuân Hương

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống