SỰ THỨC TỈNH VÀ PHÁT TRIỂN VỀ Ý THỨC CHUYÊN NGHIỆP HÓA CỦA GIÁO VIÊN VIỆT NAM

Lý Gia Yến

Tóm tắtGiáo viên chuyên nghiệp hóa là chỉ những người phục vụ trong ngành giảng dạy sau khi trải qua quá trình giáo dục sư phạm và rèn luyện sư phạm đặc thù, đã có được kiến thức sư phạm và kĩ năng sư phạm tương ứng. Bằng phương pháp định tính, kết hợp chặt chẽ giữa lí luận và thực tiễn, cũng như khảo sát về ý thức chuyên nghiệp hóa của giáo viên Việt Nam, kết quả cho thấy ý thức chuyên nghiệp hóa của giáo viên đã dần hình thành và họ không ngừng phát triển bản thân trong suốt quá trình chuyên nghiệp hóa đó, hay nói đúng hơn là giáo viên Việt Nam đã căn cứ vào những yêu cầu đổi mới của xã hội đối với nghề giáo, thậm chí là đối với chính bản thân giáo viên, từ đó ý thức được nhu cầu cấp thiết cũng như nhiệm vụ quan trọng của việc chuyên nghiệp hóa nghề giáo.

 


Từ khóa


giáo viên Việt Nam; giáo viên chuyên nghiệp hóa; ý thức chuyên nghiệp hóa; thức tỉnh và phát triển

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống