BÀN VỀ SỰ KHÉO LÉO KHI GIAO TIẾP NGÔN NGỮ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG TRUNG QUỐC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Nguyễn Thị Hạnh, Đặng Thị Hồng Hạnh

Tóm tắt


 

Mục đích của việc dạy tiếng Trung Quốc cho người nước ngoài là bồi dưỡng học sinh khả năng giao tiếp tiếng Trung. Yêu cầu cao nhất trong khả năng giao tiếp là sự khéo léo. Ở đây, sự khéo léo chính là ngôn ngữ giao tiếp phải phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp.

Bài viết này chủ yếu nói đến tầm quan trọng của sự khéo léo khi giao tiếp ngôn ngữ trong giảng dạy tiếng Trung Quốc cho người nước ngoài, đồng thời căn cứ kinh nghiệm của bản thân đề xuất một số ý kiến về việc bồi dưỡng học sinh nhằm đạt yêu cầu này.

 


Từ khóa


giảng dạy tiếng Trung; ngôn ngữ giao tiếp; ngữ cảnh

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống