BỔ SUNG VÀ CHỈNH SỬA TƯ LIỆU CHO CÔNG TRÌNH “HÁN VIỆT NGỮ NGHIÊN CỨU”

Hồ Minh Quang

Tóm tắt


 

Trong bài viết này, chúng tôi tập trung thảo luận về một số quan điểm về hệ thống ngữ âm Âm Hán Việt của học giả Vương Lực (Trung Quốc) trong công trình “Hán Việt ngữ nghiên cứu”, ngoài ra bổ sung một số tư liệu tư liệu có liên quan. Bài viết được chia làm 2 phần. Phần 1 là những thảo luận xoay quanh về việc xây dựng hệ thống và việc miêu tả tính chất ngữ âm của Vương Lực đối với đối với hệ thống ngữ âm Âm Hán Việt. Phần 2 là những bổ sung và chỉnh sửa theo từng phần phụ âm đầu, vần, thanh điệu đối với những ví dụ đã được sử dụng trong “Nghiên cứu tiếng Hán Việt”.

 


Từ khóa


âm Hán Việt; hệ thống ngữ âm Âm Hán Việt

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống