ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRÊN PHƯƠNG DIỆN MẠNG LƯỚI THẦN KINH NÃO TRONG XỬ LÍ NHẬN THỨC NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

Phạm Ngọc Đăng

Tóm tắt


 

Do ngôn ngữ có mối quan hệ chặt chẽ với bộ não, các lí luận dạy học kĩ năng ngôn ngữ có thể được xây dựng dựa trên đặc điểm tri nhận ngôn ngữ diễn ra trong mạng lưới thần kinh não. Khoa học thần kinh tri nhận chỉ ra rằng, mỗi hoạt động xử lí tri nhận đều được hoàn thành trong một mạng lưới thần kinh não cố định. Ngoài sở hữu vùng xử lí riêng biệt, mỗi hoạt động lại sử dụng chung một hoặc một vài vùng não cùng với các hoạt động khác tại một bước xử lí nào đó. Dựa trên lí luận này, bài viết dùng phương pháp nghiên cứu tài liệu để tìm kiếm một cơ sở lí luận thần kinh tri nhận có tính định hướng đối với việc dạy học tiếng Trung theo kĩ năng. Kết quả cho thấy hai hoạt động xử lí tri nhận là đọc hiểu từ và nghe hiểu câu tiếng Trung vừa có vùng xử lí riêng vừa có vùng xử lí chung, từ đó đề xuất phương án kết hợp đọc hiểu với nghe hiểu khi dạy học tiếng Trung.

 


Từ khóa


xử lí ngôn ngữ; đọc hiểu từ vựng; câu nói; ngôn ngữ Trung Quốc

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống