HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ TRUNG QUỐC THÔNG QUA CÁC CHỮ HÁN CÓ BỘ “NỮ” TRONG THUYẾT VĂN GIẢI TỰ

Trần Vĩ Lương

Tóm tắt


 

 

Chữ Hán là kí hiệu ghi chép tiếng Hán, là văn tự vừa biểu đạt âm vừa biểu đạt nghĩa. Chữ Hán là chữ sử dụng chung của Trung Quốc, có lịch sử lâu dài trên chục nghìn năm, ẩn chứa trong chữ Hán là những nét văn hóa của người Trung Quốc trong hàng nghìn năm nay. Trong đó bao gồm các văn hóa như tri nhận của bản thân người Trung Quốc về vạn vật trên thế giới, tư tưởng của người Trung Quốc qua các giai đoạn... Bài viết này nghiên cứu hình ảnh người phụ nữ Trung Quốc thời cổ đại, các thăng trầm của vị trí người phụ nữ qua các giai đoạn lịch sử, vai trò của người phụ nữ trong xã hội và những khó khăn họ phải gánh chịu thông qua các chữ Hán có bộ Nữ () được liệt kê trong tác phẩm Thuyết văn giải tự của Hứa Thận.

 


Từ khóa


Thuyết văn giải tự; phụ nữ Trung Quốc; hình ảnh người phụ nữ; chữ Hán bộ “Nữ”

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống