VỀ MỘT SỐ MIỀN NGUỒN PHỔ BIẾN TRONG DIỄN NGÔN CHÍNH TRỊ TIẾNG ANH MĨ

Nguyễn Xuân Hồng

Tóm tắt


Bài viết miêu tả, nhận xét một số miền nguồn phổ biến trong diễn ngôn chính trị của Mỹ, nhằm làm rõ vai trò của miền nguồn trong việc chi phối cách thức phạm trù hóa và ý niệm hóa thông qua các ẩn dụ ý niệm. Kết quả khảo sát 257 ẩn dụ trong 57 diễn ngôn chính trị của Mỹ cho thấy miền nguồn động thực vật có nhiều biểu thức ẩn dụ nhất, kế đến là các miền nguồn máy móc, thể thao, thời tiết và sức khỏe.

 


Từ khóa


ẩn dụ; diễn ngôn chính trị; miền nguồn; phạm trù hóa; ý niệm hóa

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Deigman, A. (1995). English Guides 7: Metaphor. HarperCollins Publishers.

Kövecses, Z. (2005). Metaphor in Culture Universality and Variation. Cambridge: Cambridge University Press.

Kövecses, Z. (2010). Metaphor: A Practical Introduction (2nd Ed.). Oxford: Oxford University Press.

Nguyen Xuan Hong (2017). A direction to research Vietnamese political discourse [Ve mot huong nghien cuu dien ngon chinh tri tieng Viet]. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 14(5), 77-83.

Nguyen Xuan Hong (2018). Conceptual metaphors in Vietnamese and English political discourse [An du y niem trong dien ngon chinh tri tieng Viet va tieng Anh]. International Conference on Linguistic issues in Vietnam and Southeast Asia, National University of Viet Nam – Ho Chi Minh, University of Social Sciences and Humanities, December 2018.

Trinh Sam (2016a). Universal and specific through a number of conceptual sources [Pho quat va dac thu thong qua mot so mien y niem nguon]. Journal of Linguistics, 10(329), 23-34.

Trinh Sam (2016b). Conceptual metaphor and remaining problems [An du y niem va nhung van de con lai]. Journal of Linguistics and Life, 12(254), 1-5.

Trinh Sam (2019). Experientialism theory from Vietnamese practice [Li thuyet nghiem than nhin tu thuc tien tieng Viet]. Journal of Linguistics, 1(356), 24-38.

Urbonaitė, J. & Šeškauskiene, I. (2007). HEALTH Metaphor in Political and Economic Discourse: a Cross-Linguistic Analysis. Studies About Languages, (11).

Żolnowska, I. (2011). Weather as the source domain for metaphorical expressions, Avant.

The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard, 2(1).


Tình trạng

  • Danh sách trống