NHU CẦU THAM VẤN TÂM LÍ CỦA PHỤ NỮ BỊ CHỒNG BẠO HÀNH

Nguyễn Thị Tứ, Hồ Lê Minh Đức

Tóm tắt


 

Nội dung bài viết phản ánh thực trạng nhu cầu tham vấn tâm lí của phụ nữ bị chồng bạo hành. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhu cầu tham vấn tâm lí của phụ nữ bị chồng bạo hành thể hiện ở mức cao, tuy nhiên họ sử dụng các dịch vụ tham vấn tâm lí còn ở mức rất thấp. Phụ nữ bị chồng bạo hành còn gặp khó khăn về tài chính, thời gian và tâm lí ngại ngùng khi sử dụng dịch vụ tham vấn tâm lí.

 


Từ khóa


nhu cầu tham vấn tâm lí; phụ nữ bị chồng bạo hành

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Criminal Law (2015). No. 100/2015/QH13 National Assembly of Vietnam [Luat so 100/2015/QH13 cua Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam]. Hanoi.

General Statistics Office (GSO) of Viet Nam and United Nations (2010). National Study on Domestic Violence against Women in Viet Nam.

Hoang Phe (2005). Vietnamese Dictionary [Tu dien tieng Viet]. Danang: Institute of Linguistics. Danang Publishing House.

National Assembly of Vietnam (2007). Law on Domestic Violence Prevention and Control [Luat Phong chong bao luc gia dinh], No. 02/2007/QH12 National Assembly of Vietnam [Luat so 02/2007/QH12 cua Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam]. Hanoi.

National Assembly of Vietnam (2006). Law on Gender Equality [Luat Binh dang gioi]. No. 73/2006/QH11 National Assembly of Vietnam [Luat so 73/2006/QH11 cua Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam]. Hanoi.

National Assembly of Vietnam (2013). National Constitution 2013 [Hien phap 2013 cua Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam]. Hanoi.

Thuy Hien (2018, December 12). Conference to summarize the 10-year period of implementation of the Law on Domestic Violence Prevention and Control [Hoi nghi tong ket 10 nam thi hanh luat phong chong bao luc gia dinh]. Retrieved from http://baovanhoa.vn/van-hoa/artmid/428/articleid/13976/hoi-nghi-tong-ket-10-nam-thi-hanh-luat-phong-chong-bao-luc-gia-dinh


Tình trạng

  • Danh sách trống