ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT SINH HỌC BỆNH RỤNG LÁ CORYNESPORA BẰNG VI KHUẨN Bacillus sp. S29 TỪ IN-VITRO, EX – VIVO ĐẾN QUY MÔ VƯỜN ƯƠM

Nguyễn Văn Minh, Lê Thanh Quỳnh Như, Nguyễn Thành Danh, Nguyễn Anh Nghĩa, Dương Nhật Linh, Trần Thị Á Ni, Nguyễn Bảo Quốc, Lý Văn Dưỡng, Trịnh Ngọc Nam, Nguyễn Thanh Duy

Tóm tắt


 

 

Nghiên cứu này, nhằm đánh giá khả năng kiểm soát sinh học bệnh rụng lá Corynespora trên cây cao su do nấm Corynespora cassiicola gây ra bằng vi khuẩn Bacillus sp. S29 từ in vitro đến quy mô vườn ươm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dịch nuôi cấy vi khuẩn Bacillus sp. S29 có khả năng ức chế nấm C. cassiicola trong đĩa petri ở điều kiện in vitro và trên lá cao su trong điều kiện ex vivo. Chủng vi khuẩn Bacillus sp. S29 được định danh bằng phương pháp sinh học phân tử kết hợp với các thử nghiệm sinh hóa đặc trưng cho kết quả tương đồng với loài B. subtilis. Kết quả trên quy mô vườn ươm cũng cho thấy dịch lên men B. subtilis S29 có khả năng kiểm soát sinh học nấm C. cassiicola tốt, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với nghiệm thức đối chứng sau 3 lần xử lí. Qua đó cho thấy, chủng B. subtilis S29 có tiềm năng giúp phòng trừ sinh học bệnh rụng lá cao su.

 


Từ khóa


Bacillus subtilis S29; Corynespora cassiicola; ex-vivo; quy mô vườn ươm

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Generally Recognized as Safe (GRAS) (2018). Microorganisms & Microbial-Derived Ingredients Used in Food (Partial List), Retrieved April 20, 2020, from https://www.fda.gov/food/generally-recognized-safe-gras/microorganisms-microbial-derived-ingredients-used-food-partial-list

Nguyen, V. M., Mai, H. P., Vo, N. Y. N., Duong, N. L., & Nguyen, A. N. (2014). Sang loc vi sinh vat noi sinh cay cao su co kha nang kiem soat sinh hoc vi nam Corynespora cassicola [Screening of endophytes from rubber trees (Hevea brasiliensis) for biological control of Corynespora cassiicola]. Journal of Biology, 36(1se), 173-179. doi: 10.15625/0866-7160/v36n1se.4390

Nguyen, A. N., Jugah, K., Sunderasan, E., Mohd, P. A., Adam, M., & Suhaimi, N. (2008). Morphological and inter simple sequence repeat (ISSR) markers analyses of Corynespora cassiicola isolates from rubber plantations in Malaysia. Mycopathologia, 166(4), 189-201. doi: 10.1007/s11046-008-9138-8

Purwantara, A. A (1987). Histological study of Hevea leaves infected by Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei. Menara Perkebunan, 55, 47-4900.

To, H. S., Nguyen, T. D. T., Huynh, T. T. N., Vo, N. Y. N., Duong, N. L., & Nguyen, V. M. (2013). Sang loc Bacillus co kha nang kiem soat sinh hoc nam Corynespora cassiicola [Screening of Bacillus spp for biocontrol Corynespora cassiicola and stimulate plant growth]. National Biotechnology Conference 2013, 2, 513-517.

Ruiz, -G. C., Bejar, V., Martinez-Checa, F., Llamas, I., & Quesada, E. (2005). Bacillus velezensis sp. nov., a surfactant-producing bacterium isolated from the river Velez in Malaga, southern Spain. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 55(1), 191-195. doi:10.1099/ijs.0.63310-0

Vietnam Rubber Group (2012), Quy trinh ki thuat cay cao su [Rubber tree technical process]. Vietnam Rubber Group, 92-93.

Zhao, Z. Z., Wang, Q., Wang, K. B. K., Liu, C. H., & Gu, Y. (2010). Study of the antifungal activity of Bacillus vallismortis ZZ185 in vitro and identification of its antifungal components. Bioresource Technolog, 101, 292-297. doi: 10.1016/j.biortech.2009.07.071

Zhao, X., Han Y., Tan, X., Wang, J., & Zhou, Z. (2014). Optimization of Antifungal Lipopeptide Production from Bacillus sp. BH072 by Response Surface Methodology. Journal of Microbiology, 1-9. doi:10.1007/s12275-014-3354-3


Tình trạng

  • Danh sách trống