NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC TẠI VIỆT NAM - Giai đoạn từ đầu thế kỉ XXI đến nay

LƯU HỚN VŨ

Tóm tắt


Bài viết dựa trên 144 bài nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc đã công bố trên hai tạp chí “Ngôn ngữ” và “Ngôn ngữ và đời sống” trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2019, tổng kết tình hình nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc tại Việt Nam ở giai đoạn này trên 6 lĩnh vực: (1) nghiên cứu bản thể tiếng Trung Quốc, (2) nghiên cứu so sánh, đối chiếu Việt – Trung, (3) nghiên cứu giáo trình, giảng dạy tiếng Trung Quốc, (4) nghiên cứu biên phiên dịch Trung – Việt, Việt – Trung, (5) nghiên cứu thụ đắc tiếng Trung Quốc, (6) nghiên cứu ngôn ngữ dân tộc Hoa. Trên cơ sở đó, bài viết nêu lên những nhận xét, đánh giá về nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc tại Việt Nam trong giai đoạn này. Từ đó, bài viết đưa ra một số kiến nghị.
DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.17.7.2678(2020)

Tình trạng

  • Danh sách trống