KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CARBON TRONG NỀN ĐẤT TRẢNG TÀ NỐT, VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ – XA MÁT, TỈNH TÂY NINH

Lê Thị Son, Lê Đình Anh Vũ, Phạm Quỳnh Hương

Tóm tắt


 

 

Nghiên cứu thực hiện đánh giá khả năng tích lũy carbon trong nền đất trảng Tà Nốt, Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát dưới ảnh hưởng của các yếu tố môi trường vào mùa khô và mùa mưa năm 2018. Mẫu đất trên 5cm bề mặt đất được thu và phân tích trữ lượng carbon theo mô tả của General Department of Forestry (2012). Các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, pH đất và lượng carbon phát thải cũng được định lượng ngay sau khi thu mẫu ngoài thực địa. Kết quả cho thấy trữ lượng carbon trung bình trong đất không có sự khác biệt giữa hai mùa (P > 0,05). Thay vào đó, việc ngập nước đóng vai trò quan trọng trong việc tích lũy carbon. Kết quả ghi nhận trữ lượng carbon trong đất ở nơi ngập nước (9,09 ± 2,22 tấn/ha) cao hơn những nơi không ngập (3,58 ± 2,32 tấn/ha) (P < 0,001). Tình trạng ngập nước làm giảm nhiệt độ, tăng độ ẩm đất, và  giảm lượng carbon phát thải. Từ đó, lượng vật chất hữu cơ không phân hủy sẽ  tích lũy dần và làm tăng trữ lượng carbon.

 


Từ khóa


tích trữ carbon; Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát; đất ngập nước

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Adame, M. F., Santini, N. S., Tovilla, C., Vázquez-Lule, A., Castro, L., & Guevara, M. (2015). Carbon stocks and soil sequestration rates of tropical riverine wetlands. Biogeosciences. 12(12), 3805-3818.

Anderson, J. P. (1983). Soil respiration. Methods of Soil Analysis: Part 2 Chemical and Microbiological Properties, 9a, 831-871.

Batson, J., Noe, G. B., Hupp, C. R., Krauss, K. W., Rybicki, N. B., & Schenk, E. R. (2015). Soil greenhouse gas emissions and carbon budgeting in a short‐hydroperiod floodplain wetland. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 120(1), 77-95.

Bot, A., & Benites, J. (2005). The importance of soil organic matter: Key to drought-resistant soil and sustained food production (No. 80). Food & agriculture organization of the united nations.

Bridgham, S. D., Updegraff, K., & Pastor, J. (1998). Carbon, nitrogen, and phosphorus mineralization in northern wetlands. Ecology, 79(5), 1545-1561.

Forster, P., V., Ramaswamy, P., Artaxo, T., Berntsen, R., Betts, D. W., … & R. Van Dorland (2007), Changes in atmospheric constituents and in radiative forcing, in Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, edited by S. Solomon et al., Cambridge Univ. Press, Cambridge, and New York.

General Department of Forestry (2012). Chuong trinh UN-REDD Viet Nam: Huong dan do dem sinh khoi rung bang phuong phap chat ha [UN-REDD Vietnam Program: A Guide to Measuring Forest Biomass by Felling Method]. Ministry of Agriculture and Rural Development.

Heal, O. W., Anderson, J. M. & Swift, M. J. (1997). Plant litter quality and decomposition: an historical overview. In: Cadish G. and Giller K.E (editors), Driven by Nature: Plant Litter Quality and Decomposition. CABI Publishing, New York, 3-30.

Huang, W., & Hall, S. J. (2017). Elevated moisture stimulates carbon loss from mineral soils by releasing protected organic matter. Nature communications, 8(1), 1-10.

John, F., Evans, L., Curtin, A. & Hill, B. (2012), “The Role of Wetlands in the Carbon Cycle”, Issues Paper the Role of Wetlands in the Carbon Cycle, pag. Department of Environment. Australian Government, Web

Ju, W., Chen, J. M., Black, T. A., Barr, A. G., Mccaughey, H., & Roulet, N. T. (2006). Hydrological effects on carbon cycles of Canada’s forests and wetlands. Tellus B: Chemical and Physical Meteorology, 58(1), 16-30.

Lal, R. (2007). Carbon sequestration. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 363(1492), 815-830.

Ly, H. K. K. 2005). Anh huong cua kenh dao doi voi dat ngap nuoc o trang Ta Not thuoc Vuon Quoc gia Lo Go – Xa Mat tinh Tay Ninh. [Thesis: Impacts of the canal on wetlands in Ta Not in Lo Go-Xa Mat National Park, Tay Ninh province]. University of Science - Ho Chi Minh City National University. Ho Chi Minh City.

Mitsch, W. J., & Gosselink, J. G. (2007) Wetlands (4th edn). Wiley, Hoboken.

Mitsch, W. J., Bernal, B., Nahlik, A. M., Mander, Ü., Zhang, L., Anderson, C. J.,... & Brix, H. (2013). Wetlands, carbon, and climate change. Landscape Ecology, 28(4), 583-597.

Pham, Q. H. (2018). Dieu tra, danh gia, theo doi moi truong nuoc tại Vuon Quoc gia Lo Go – Xa Mat, tinh Tay Ninh [Investigation, assessment and monitoring of water environment in Lo Go - Xa Mat National Park, Tay Ninh province]. Tay Ninh province.

Serna, A., Richards, J. H., & Scinto, L. J. (2013). Plant decomposition in wetlands: effects of hydrologic variation in a re-created Everglades. Journal of environmental quality, 42(2), 562-572.

Tordoff, A. W., Pham, T. A., Le, M. H., Nguyen, D. X., & Tran, K. P. (2002). A rapid bird and mammal survey of Lo Go Sa Mat Special-use Forest and Chang Riec Protection Forest, Tay Ninh province, Vietnam. Unpublished report to the BirdLife International Vietnam Programme and the Institute of Ecology and Biological Resources.

Tran, T. (2005). Quy hoach bao ton va su dung ben vung tai nguyen dat ngap nuoc Vuon Quoc gia Lo Go – Xa Mat tinh Tay Ninh [Planning for conservation and sustainable use of wetland resources in Lo Go - Xa Mat National Park, Tay Ninh province]. University of Science - Ho Chi Minh City National University. Ho Chi Minh City.


Tình trạng

  • Danh sách trống