MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CÁC KHÓ KHĂN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC HỌC KHÁI NIỆM ĐẲNG CẤU NHÓM

Nguyễn Thị Vân Khánh

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả thực nghiệm về ba khó khăn đối với sinh viên khi tiếp cận khái niệm đồng cấu nhóm và đẳng cấu nhóm: (1) Không nhận ra yếu tố cơ bản “cùng cấu trúc nhóm”; (2) Không hiểu rõ tính chất “bảo toàn phép toán của hai nhóm”; (3) Không hiểu rõ tính chất “tương ứng một-một”. Các khó khăn này có nguồn gốc từ chướng ngại tri thức luận và bởi ảnh hưởng của chướng ngại sư phạm do mối quan hệ thể chế Toán đại học đối với đng cấu nhóm đẳng cấu nhóm. Xác định các khó khăn này giúp các nhà đào tạo có cái nhìn chính xác về nguồn gốc các sai lầm của sinh viên, từ đó có thể thiết kế chương trình tối ưu giúp sinh viên vượt qua các khó khăn này.

Từ khóa: chướng ngại tri thức luận, khó khăn, đồng cấu nhóm, đẳng cấu nhóm.

Từ khóa


epistemological obstacles; difficulties; group homomorphism; group isomorphism

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Ton T. T., & Đong T. T. (2014). Giao trinh Đai so đai cuong. [General algebra: study documents in Sai Gon University]. Lưu hành nội bộ trường Đại học Sài Gòn..

Sai Gon University (2016). Chuong trinh dao tao trinh do Dai hoc, nganh Su pham Toan [Higher education program - Bachelor of Teaching Mathematics].

Ho Chi Minh City University of Education (2016). Chuong trinh dao tao Cu nhan Su pham Toan [Higher education program - Bachelor of Teaching Mathematics].

Thomas, W. J. (2017). Abstract Algebra: Theory and Applications. PWS Publishing Company.


Tình trạng

  • Danh sách trống