LỌC TỰ NHIÊN CỦA K-LÍ THUYẾT MORAVA CỦA 2-NHÓM ABEL SƠ CẤP

Trần Vũ An, Nguyễn Lê Chí Quyết

Tóm tắt


Để hiểu các K-lí thuyết Morava  tương ứng với số nguyên tố , một trong những điểm khởi đầu quan trọng là tìm hiểu cấu trúc tự nhiên của hàm tử thuận biến , trong đó  là một -nhóm abel sơ cấp (nói cách khác,  là một không gian vectơ hữu hạn chiều trên trường ), là không gian phân loại của đối ngẫu tuyến tính của . Một số tính chất sâu về cấu trúc của hàm tử K-lí thuyết Morava thứ hai  đã được nghiên cứu trong bài báo (Nguyen, 2020). Bài báo này nhằm tổng quát một phần kết quả của bài báo (Nguyen, 2020), trình bày về các lọc tự nhiên của hàm tử . Cụ thể, bài báo nghiên cứu các hàm tử con của hàm tử , định nghĩa các lọc  chiều của hàm tử này. Từ đó chứng minh rằng các thương liên tiếp của lọc này chính là tích tenxơ của các hàm tử lũy thừa ngoài.

 


Từ khóa


K-lí thuyết Morava; biểu diễn tổng quát; n-lọc

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Hopkins, M. J., Kuhn N. J. & Ravenel D. C. (1992). Morava K-theories of classifying spaces and generalized characters for finite groups. Algebraic topology (San Feliu de Guixols, 1990), Lecture note in Math., 509, Springer: Berlin, 186-209.

Kuhn, N. J. (2000). The generic representation theory of finite fields: a survey of basic structure. Infinite length modules (Bielefeld). Trends Math., Birkhauser, 193-212.

Nguyen, L. C. Q. (2020). Une description fonctorielle des K-théories de Morava des 2-groupes abéliens élémentaires. Bulletin de la SMF, F. 1, T. 148, 133-172.

Ravenel, D. C., & Wilson W. S. (1980). The Morava K-theories of Eilenberg-Mac Lane spaces and the Conner-Floyd conjecture. Amer. J. Math., 102(4), 691-748.

Wurgler U. (1986). Commutative ring-spectra of characteristic 2. Comment. Math. Helv., 61(1),

-45.


Tình trạng

  • Danh sách trống